หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางเฉลิมศรี โภชนา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางเฉลิมศรี โภชนา

323
0

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวีระ พ้นภัย กรรมการ และนายสุไลหมาน ตาเดอิน กรรมการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ นางเฉลิมศรี โภชนา จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ วัดดุลยาราม ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล