หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การประนอมหนี้สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

การประนอมหนี้สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

3649
0

ด้วยภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก เป็นเหตุให้สหกรณ์จำเป็นต้องกำหนดให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกให้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพในการส่งชำระหนี้เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์และการดำรงชีพของสมาชิกไม่ให้เดือดร้อน

เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง จึงขอประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ผู้ที่เงินเดือนคงเหลือหลังจากหักชำระหนี้สหกรณ์แล้วเหลือไม่ถึง 30% เข้ามาติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เพื่อทำการประนอมหนี้ให้แล้วเสร็จก่อนถึงกำหนดภายใน 180 วัน

อ่านรายละเอียดที่นี่>>การประนอมหนี้สำหรับสมาชิกสหกรณ์