หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2563 สสอค. และ ชสอ.

แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2563 สสอค. และ ชสอ.

2325
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2563 โดยกำหนดชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ ถึง   วันที่ 16 ธันวาคม  2562 (สำหรับสมาชิกหักปันผลทางสหกรณ์ฯจะหักปันผลของสมาชิกโดยอัตโมนัติ)

อ่านรายละเอียดที่นี่>>หนังสือคงสภาพ ปี 63