หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2563

ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2563

125

อาศัยความตามข้อ 103, 103/1, 104, 104/1, 105/1 และข้อ 106  แห่งข้อบังคับสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล  จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และเลือกตั้งในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ได้พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563  ซึ่งผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  ประจำปี 2563  มีดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563