หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม การประชุมเชิงปฎิบัติการ ทำแผนพัฒนา พ.ศ.2563 – 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

การประชุมเชิงปฎิบัติการ ทำแผนพัฒนา พ.ศ.2563 – 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

922
0

วันที่ 18-19 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ ทำแผนพัฒนา พ.ศ.2563 – 2567 ณ โรงแรมทีอาร์ ร๊อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม ซึ่งมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิด วิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา และร่างปฎิทินแผนปฎิบัติงานและการดำเนินโครงการ ประจำปี 2563

นายวิรัต สวัสดี ประธานกรรมการ กล่าวพบปะ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่

วิเคราะห์ข้อเสนอจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิด