หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2563

วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2563

431
0

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2563 ณ สหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล  โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานพร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ มีนายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดสตูล,นายวินิช ตาเดอิน ประธานจัดงานสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2563 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดสตูลกว่า 500 คน เข้าร่วม