หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์วันสหกรณ์ ประจำปี 2563

โครงการสานสัมพันธ์วันสหกรณ์ ประจำปี 2563

475
0

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดกิจกรรม ในโครงการสานสัมพันธ์วันสหกรณ์ โดยมีกิจกรรม 2 กิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมภาคเช้า เวลา 08.00 – 12.00 น. เป็นงานวิชาการ และ กีฬาวู๊ดบอล ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ส่วนกิจกรรมภาคบ่าย เป็นการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ชิงเงินรางวัล เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี และเพื่อให้เกิดความกลมเกลียวและความสามัคคีผ่านรูปแบบกิจกรรม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด