หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) 600,000 บาท ให้แก่ ครอบครัว นางลำยอง อึ้งสกุล

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) 600,000 บาท ให้แก่ ครอบครัว นางลำยอง อึ้งสกุล

122

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายนพดล ยังสมัน รองประธาน นายวิชาญ สำเภาเงิน กรรมการ และ นายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ ผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แก่ ครอบครัว นางลำยอง อึ้งสกุล จำนวนเงิน 600,000 บาท ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล