หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) 600,000 บาท ให้แก่ ครอบครัว นางอุษณี ชูส่งแสง

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) 600,000 บาท ให้แก่ ครอบครัว นางอุษณี ชูส่งแสง

133

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนางสาวขวัญใจ กาญจนประพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ให้แก่ ครอบครัว นางอุษณี ชูส่งแสง จำนวนเงิน 600,000 บาท ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล