หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกประเภทสมทบ อายุระหว่าง 51-55 ปี เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาส “วันครบรอบ 10 ปี การก่อตั้้งสมาคม”

เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกประเภทสมทบ อายุระหว่าง 51-55 ปี เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาส “วันครบรอบ 10 ปี การก่อตั้้งสมาคม”

2258
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัดได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) โดยประกาศ สสอค. เห็นชอบให้ออกประกาศรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกประเภทสมทบ อายุระหว่าง 51-55 ปี เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาส “วันครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งสมาคม” รอบที่ 5/2563 ถึง รอบที่ 7/2563 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

อ่านรายละเอียดที่นี่>>รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกประเภทสมทบ สสอค กรณีพิเศษ