หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายบุญส่ง เอียดสุย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายบุญส่ง เอียดสุย

299
0

วันที่ 20 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิรัต สวัสดี ประธานกรรมการ นายฮาหรูน หยังสู รองประะธาน คนที่ 2 นายวีระศักดิ์ ชยโสภัฏฐ์ กรรมการ นายไพโรจน์ สุกขาว กรรมการ และนายไสว สังข์ทอง ที่ปรึกษา มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายบุญส่ง เอียดสุย จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ สำนักสงฆ์บ้านวังสายทอง ตำบลมะนัง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล