หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนางสมจิตร จันทร์สุวรรณ

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนางสมจิตร จันทร์สุวรรณ

131
0

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิรัต สวัสดี ประธานกรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัวนางสมจิตร จันทร์สุวรรณ จำนวนเงิน 15,000 บาท ณ วัดมงคลมิ่งเมือง ตำบลคลองขุด อำเภอ จังหวัดสตูล