หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางสุขสม หีมปอง

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางสุขสม หีมปอง

98
0

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายไพศาล ลือพิพัฒน์ กรรมการ และนายเกษม สะหมัดหานาย กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่นางสุขสม หีมปอง จำนวนเงิน 4,000 บาท ณ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล