หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก ให้แก่ นางสาวปิยะลักษณ์ นวลแสง

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก ให้แก่ นางสาวปิยะลักษณ์ นวลแสง

114
0

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายเสรี มากแสง กรรมการ และนายธนิตย์ กุลโรจนสิริ กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่นางสาวปิยะลักษณ์ นวลแสง จำนวนเงิน 3,000 บาท ณ วัดตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง