หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ ประจำปี 2563”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ ประจำปี 2563”

599
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2562 อนุมัติดำเนินการอบรม “โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด” ประจำปี 2563  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการต่างๆของสหกรณ์ แก่สมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม โดยเนื้อหาการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย เรื่องบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกใหม่ที่พึงมี และประโยชน์ที่ได้รับหลังจากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่10/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ให้จัดการอบรมจำนวน 2 รุ่น กำหนดรุ่นละไม่เกิน 100 ท่าน ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-12.00น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล และ รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลละงู อ.ละงู จ.สตูล

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศ โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกใหม่ 2563
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>บัญชีรายชื่อสมาชิกใหม่+ใบตอบรับเข้าร่วมอบรม