หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่ออนาคต

การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่ออนาคต

278
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 54 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่ออนาคตของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

อ่านรายละเอียด >> ประกาศ_การปรับดอกเบี้ยเงินฝากเพื่ออนาคต