หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดเกณฑ์การถอนเงินบัญชีออมทรัพย์

กำหนดเกณฑ์การถอนเงินบัญชีออมทรัพย์

325
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
ชุดที่ 54 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดเกณฑ์การถอนเงินบัญชีออมทรัพย์

อ่านรายละเอียด >> ประกาศ_กำหนดการถอนเงินบัญชีออมทรัพย์