หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563

334
0

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมผู้แทนสมาชิก ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก หลักการดำเนินงานของสหกรณ์ พรบ.สหกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง