หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัว นายฤทธิ์ เพชรปาน

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัว นายฤทธิ์ เพชรปาน

79
0

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสมนึก ศรีนคร เลขานุการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัว นายฤทธิ์ เพชรปาน จำนวนเงิน 15,000 บาท ณ วัดกุมภีลบรรพต-เขาเข้ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล