หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางทรงโฉม ขุนละออง

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางทรงโฉม ขุนละออง

69
0

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิรัต  สวัสดี ประธานกรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางทรงโฉม ขุนละออง จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล