หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

77
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะดำเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เป็นไปตามข้อบังคับข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 103 ,103/1 และข้อ 104 จึงกำหนดการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

สมาชิก หรือบุคคลภายนอก ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สามารถเสนอตัว หรือแจ้งความประสงค์ได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล เวลาการเสนอชื่อเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564