หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม มอบเงินสนับสนุน ในโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2563

มอบเงินสนับสนุน ในโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประจำปี 2563

221
0

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิรัต สวัสดี ประธานกรรมการ กรรมการ มอบเงินสนับสนุน ในโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตามหลักการสหกรณ์ว่าด้วยการเอื้ออาทรสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100,000 บาท แก่โรงเรียนบ้านป่าพน เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โดยให้การส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้อยโอกาส ในจังหวัดสตูล