หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา ประจำปี 2564

แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา ประจำปี 2564

950
0

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด พ.ศ.2555 ข้อ 80(15) และข้อ 102 ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา โดยการเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสม เพื่อร่วมให้คำแนะนำในการดำเนินงานของสหกรณ์ และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 55 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา ประจำปี 2564