หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2564

ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2564

253
0

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ข้อ 80(8) 108(11) โดยมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 ประจำปี 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 2 /2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564 จึงได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล พ.ศ.2564

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ว่าด้วยสวัสดิการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล พ.ศ.2564