หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบราคาประกันสินเชื่อ

สอบราคาประกันสินเชื่อ

538
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มีความประสงค์ให้บริษัทประกันที่สนใจเสนอสอบราคาการรับประกันสินเชื่อเงินกู้สามัญ โดยมีเงื่อนไขกรมธรรม์และรายละเอียด ดังนี้
1. ผู้เอาประกัน คือ สมาชิกที่มีเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
2. จำนวนผู้เอาประกัน ตามจำนวนสมาชิกผู้ใช้บริการเงินกู้
3. ระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่วันเริ่มสัญญาเงินกู้ ต่อเนื่องไปจนครบกำหนดสัญญาเงินกู้
4. แบบประกันรายบุคคล ชำระค่าเบี้ยประกันครั้งเดียว ระยะเวลา 5 ปี / 10 ปี และทุนประกันคงที่
5. ความคุ้มครองประกันต่อเนื่องถึงอายุ 75 ปี
6. วงเงินเอาประกันตามสัญญาเงินกู้ จำนวน 100,000 – 3,000,000 บาท
7. คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี และทุพพลภาพ
8. ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
9. คุณสมบัติผู้แจ้งเสนอราคาต้องเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วนประกัน หรือ ผู้ที่มีหนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนประกัน
10. สหกรณ์จะให้สิทธิ์นำเสนอและต่อรองราคาต่อคณะกรรมการ สำหรับบริษัทประกันที่เสนอราคาต่ำสุด 3 บริษัทเท่านั้น
11. ผลการพิจารณาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
12. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะพิจารณาโดยยึดถือความมั่นคงของบริษัทประกันเป็นสำคัญ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดก็ได้
โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด และกำหนดเปิดซอง พร้อมนำเสนอด้วยตนเอง ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผลการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบภายใน 3 วันทำการ
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 074-711933 ต่อ 25 , 086-4892414 ในวันและเวลาทำการ

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>สอบราคาประกันสินเชื่อ 2564