หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม กิจกรรมอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

กิจกรรมอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

1179
0

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดกิจกรรมอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ในโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกใหม่ ณ ห้องประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบถึงสิทธิหน้าที่ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสหกรณ์