หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกฯ แจ้งงดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกฯ แจ้งงดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564

2124
0

ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เชิญสมาชิกของสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ของดการประชุมในวันและสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 726/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) จังหวัดสตูล สั่ง ณ วันที่ 17 เมษายน 2564 ลงนามโดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสตูล หากสถานการณ์คลี่คลายสามารถดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ได้ ทางสมาคมฯจะรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่กระทำได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) มีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง ทางสมาคมฯ จึงของดการประชุมดังกล่าว และจะแจ้งกำหนดการที่ชัดเจนให้ทราบอีกครั้ง

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศเลื่อนประชุมใหญ่