หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564 (ใหม่)

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564 (ใหม่)

4448
0

อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 55 ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ได้กำหนดหลักเกณฑ์โครงการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

  1. ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และเป็นสมาชิกผู้ไม่เคยมีประวัติค้างชำระหนี้ก่อนการกู้ 2 เดือน
  2. วงเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท
  3. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 บาทต่อปี
  4. การผ่อนชำระหนี้ ส่งชำระคืนทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 100 งวด และต้องชำระคืนภายในอายุไม่เกิน 75 ปี ยกเว้นลูกจ้างประจำที่ไม่ได้รับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องชำระคืนภายในอายุไม่เกิน 60 ปี หรือตามสัญญาจ้างที่เหลืออยู่
  5. ระยะเวลายื่นกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564
  6. ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน ต่อ 1 สัญญา และสมาชิกสามารถค้ำประกันสินเชื่อประเภทนี้ได้เพียง 1 สัญญาเท่านั้น
  7. เอกสารประกอบการขอกู้ เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ วงเงินกู้ และเงื่อนไขอื่นๆ ต้องเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก covid 19
อ่านรายละเอียดที่นี่ >> คำขอกู้โครงการสินเชื่อ Covid 2564-2