หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ มอบเงินสนับสนุนโครงการของ โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ มอบเงินสนับสนุนโครงการของ โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

766
0

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายฮาหรูณ หยังสู รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่และตัวแทน เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ มอบเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 15,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล