หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนด้อยโอกาส ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566

กิจกรรมมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนด้อยโอกาส ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566

840
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ได้อนุมัติโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการของโรงเรียนที่ด้อยโอกาสของจังหวัดสตูล ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการมอบเงิน ดังนี้
– ปี 2562 มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง อ.ควนโดน
– ปี 2563 มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านป่าพน อ.มะนัง
– ปี 2564 มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านราวปลา อ.ทุ่งหว้า และโรงเรียนบ้านสาคร อ.ท่าแพ
– ปี 2565 มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านปากปิง อ.ละงู
ในปี2566 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 57 จึงได้กำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประกาศให้โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดสตูล ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนกาหลง ที่สนใจ สามารถส่งโครงการถึงประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา(สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล) ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>กิจกรรมมอบทุนสนับสนุนโรงเรียนด้อยโอกาส ปี2566