หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ กิจกรรมศึกษาดูงาน สอ.ครูพังงา – สอ.ครูระนอง – สอ.ครูชุมพร ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมศึกษาดูงาน สอ.ครูพังงา – สอ.ครูระนอง – สอ.ครูชุมพร ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566

623
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน สอ.ครูพังงา – สอ.ครูระนอง – สอ.ครูชุมพร ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารงานสหกรณ์ ระหว่างสหกรณ์ และเพื่อนำแนวทางหรือนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกและความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล