หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่ได้รับเงินสนับสนุนในโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม (กิจกรรมสนับสนุนโครงการของโรงเรียนด้อยโอกาส)

โรงเรียนที่ได้รับเงินสนับสนุนในโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม (กิจกรรมสนับสนุนโครงการของโรงเรียนด้อยโอกาส)

650
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อาศัยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  พ.ศ.2565  มีมติอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการของโรงเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 และสหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมคัดเลือกรับทุนสนับสนุนดังกล่าว โดยมีโรงเรียนสมัครได้ส่งหนังสือขอเข้าร่วมการคัดเลือกรับทุน จำนวน 2 โรงเรียน และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2566 มีมติพิจารณาคัดเลือก จำนวน 1 โรงเรียน เพื่อรับเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนด้อยโอกาส ในจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล (โครงการสหกรณ์โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120)

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก โรงเรียนด้อยโอกาส ประจำปี 2566