หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2565 สมาคมฌาปนกิจฯ ที่ 1 และ 2

รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2565 สมาคมฌาปนกิจฯ ที่ 1 และ 2

1789
0

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด และ คณะกรรมการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 2 มีมติให้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2565 (สมาคมที่ 1 : เวลา09.30-12.00น.) และ (สมาคมที่ 2 : 13.30-16.00น.) ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับที่จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปี โดยเปิดแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 – 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ที่ผ่านมา
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 1 และ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นต่อไป โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง www.stt-coop.com

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศรายชื่อ สมาคมที่1 – ปี 2565
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศรายชื่อ สมาคมที่2 – ปี 2565