หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

533
0

วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมในพิธี ที่หอประชุมโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะและสดุดี พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พร้อมกล่าวสดุดี และอ่านสารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นางนงคราญ ธรรมเพชร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี สหกรณ์จังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานกรรมการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ และกระบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด พร้อมเดินเยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าทางการเกษตรของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และพบปะพูดคุยกับบุคลากรสหกรณ์ต่างๆ อีกด้วย