หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) 600,000 บาท ให้แก่ ครอบครัว นายนิรัตน์ ดวงมณี

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) 600,000 บาท ให้แก่ ครอบครัว นายนิรัตน์ ดวงมณี

216
0

ในวันจันทร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 ด้วยผู้จัดการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสคอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายนิรัตน์ ดวงมณี จำนวนเงิน 600,000 บาท