หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566

เรื่อง การรับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566

2662
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่  22  มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีมติให้สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 2566  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  3  กรกฎาคม – 29  กันยายน  2566  ในวันและเวลาทำการ  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  และสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  สาขาละงู  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สมัครเข้ารับทุนการศึกษาบุตร สมาชิก 2566