หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) 600,000 บาท และ (สสอค.) 600,000 บาท ให้แก่ครอบครัว...

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) 600,000 บาท และ (สสอค.) 600,000 บาท ให้แก่ครอบครัว นายจรัญ วรรณรัตน์

485
0

ในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566
ด้วยประธานศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นายจรัญ วรรณรัตน์’ จำนวนเงิน 600,000 บาทและ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ สสอค. ให้แก่ครอบครัว ‘นายจรัญ วรรณรัตน์’ จำนวนเงิน 600,000 บาท