หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ปรับลดอัตราเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สมัครใหม่ อายุไม่เกิน 55 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2566 – 31 ตุลาคม...

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ปรับลดอัตราเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สมัครใหม่ อายุไม่เกิน 55 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566

161
0

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ชุดที่ 8 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เห็นชอบให้ออกประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ และสมาชิกประเภทสมทบ สำหรับปี 2566 อายุไม่เกิน 55 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2511 นับปี พ.ศ.) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอค. และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอค. 2566

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครูไทย สสอค. (สามัญ)

ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครูไทย สสอค. (สมทบ)