หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2566 กิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ประจำปี2566

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2566 กิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ประจำปี2566

456
0

 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2566 ในกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 สมาชิกกลุ่มบำนาญ ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2566 และรุ่นที่ 2 สมาชิกกลุ่มทั่วไป (ข้าราชการปกติ) ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2566 กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นละจำนวน 75 คน และมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการคนละ 2,500 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดรับสมัครสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15-31 สิงหาคม 2566 (ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ,สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สาขาละงู)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัคร ที่นี่

ใบรับสมัครเข้าร่วมศึกษาดูงานของสมาชิก ปี2566