หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

66
0

เมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 นายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายชัยทัต ตันสกุล รองประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โดยศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย(สส.ชสอ) ประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับโล่เกียรติคุณ 2 รางวัล ได้แก่ ……
1.)รางวัลศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ศูนย์ประสานงานดีเด่น ประเภทบริหารจัดการ
2.)รางวัลบุคลากรต้นแบบศูนย์ประสานงาน ประเภทฝ่ายจัดการคือ นางสาวพรสุดา แซ่หวั่ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน