หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม จัดทำแผนงานโครงการ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

จัดทำแผนงานโครงการ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

728
0

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดกิจกรรม “จัดทำแผนงานโครงการ ประจำปี 2566” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสมบูรณ์ ทุ่งหว้า กล่าวรายงาน และพิธีเปิดโครงการ โดยนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เพื่อสรุปโครงการ ประจำปี 2565 แบ่งกลุ่มวิเคราะห์และกำหนดจัดทำแผนโครงการ ประจำปี 2566 พร้อมนำเสนอโครงการ ประจำปี 2566 และพิจารณาแผนงบประมาณ