หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม จตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

จตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

79
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ในโครงการจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ฟังการบรรยายจากวิทยากร ตลอดจนแนวคิดในการพัฒนาระบบงานสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้าและมั่นคง อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ได้พบปะและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการ การสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งมั่นคง การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น