หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบสวัสดิการให้แก่นักศึกษาฝึกงาน

มอบสวัสดิการให้แก่นักศึกษาฝึกงาน

474
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 25 เมษายน 2566 อนุมัติให้มอบเงินสวัสดิการแก่นักศึกษาฝึกงานที่ได้ช่วยเหลืองานสหกรณ์เป็นเวลา 2 เดือน  โดยมีท่านประธานกรรมการ นายสะอาด อุสมา เป็นผู้มอบ