หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2567

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2567

374
0

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 นายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2567 ของอำเภอต่างๆในจังหวัดสตูล โดยมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อให้คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ต่อไป