หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม กิจกรรมประชุมสัมมนาปฐมนิเทศคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2567

กิจกรรมประชุมสัมมนาปฐมนิเทศคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2567

227
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาปฐมนิเทศคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2567 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์” จากท่านวิทยากร นาย สมชัย  โข้ยนึ่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ในวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.00น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด