หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2567

กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2567

63
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  ได้กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ซึ่งในคราวนี้ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัมนาชุมชน จำกัด เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มวิสัยทัศน์ แนวคิด และประสบการณ์ต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนางานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 37 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด