หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

244

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้แทนสมาชิก
เป็นสมาชิกที่มีชื่อในกลุ่ม ตามประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
2. จำนวนผู้แทนสมาชิก
2.1 ใช้อัตราส่วนจำนวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้ากลุ่มใดมีเศษของอัตราส่วนเกินกึ่งหนึ่ง ก็ให้มีผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
2.2 กลุ่มสมาชิกใดมีสมาชิกไม่ถึงสิบคนให้มีผู้แทนสมาชิกได้หนึ่งคน
2.3 ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีทางบัญชีของสหกรณ์
3. การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและรายงานผลการเลือกตั้ง
3.1 ให้แต่ละกลุ่ม/กลุ่มย่อย ดำเนินการเลือกตั้งโดยการรับสมัครและเลือกตั้งตามความเหมาะสม ถ้ามีผู้สมัครไม่เกินจำนวนผู้แทนสมาชิกตามที่กำหนด ก็ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
3.2 ให้แต่ละกลุ่มดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ และส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ภายในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561
3.3 กลุ่มสมาชิกที่ไม่ดำเนินการเลือกตั้ง และไม่ส่งรายชื่อถึงสหกรณ์ฯตามเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการมีผู้แทนสมาชิก
4. การเปลี่ยนแปลง การอยู่ในตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งผู้แทนสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ประกาศเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกปี 61

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ใบสมัครผู้แทน

อ่านรายละเอียดที่นี่>>แบบรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ปฏิทินรับสมัคร