หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

224

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 ครั้งที่ 5 /2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เห็นควรประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่นตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด เพื่อเป็นการจัดหาทุนในการบริงานสหกรณ์อีกวิธีหนึ่ง ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นฝากเพื่ออนาคต ตามรายละเอียดดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย