หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด

865
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27
มกราคม 2563 กําหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด ตามข้อบังคับและระเบียบ
สหกรณ์ ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้แทนสมาชิก
เป็นสมาชิกที่มีชื่อในกลุ่ม ตามประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
2. จํานวนผู้แทนสมาชิก
2.1 ใช้อัตราส่วนจํานวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้ากลุ่มใดมีเศษของอัตราส่วนเกินกึ่งหนึ่ง
ก็ให้มีผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
2.2 กลุ่มสมาชิกใดมีสมาชิกไม่ถึงสิบคนให้มีผู้แทนสมาชิกได้หนึ่งคน
2.3 ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีทางบัญชีของสหกรณ์
3. การดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและรายงานผลการเลือกตั้ง
3.1 ให้แต่ละกลุ่ม/กลุ่มย่อย ดําเนินการเลือกตั้งโดยการรับสมัครและเลือกตั้งตามความเหมาะสม ถ้ามี
ผู้สมัครไม่เกินจํานวนผู้แทนสมาชิกตามที่กําหนด ก็ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
3.2 ให้แต่ละกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ และส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล
จํากัด ภายในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563
3.3 กลุ่มสมาชิกที่ไม่ดําเนินการเลือกตั้ง และไม่ส่งรายชื่อถึงสหกรณ์ฯตามเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ในการมีผู้แทนสมาชิก
4. การเปลี่ยนแปลง การอยู่ในตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งผู้แทนสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด

ดาวโหลด>>ใบสมัครผู้แทน (ข้าราชการปกติ)
ดาวโหลด>>ใบสมัครผู้แทนของ (ข้าราชการบำนาญ)
ดาวโหลด>>ปฏิทินการรับสมัครผู้แทนของบำนาญ