หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพิเศษช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID 19

โครงการพิเศษช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID 19

3036
0

ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ได้มีมติกำหนดมาตรการแนวทางให้การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID 19 ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในการดำรงชีพและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทางสหกรณ์ฯ จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้ (เงินกู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน ปส. เงินกู้สามัญประนอมหนี้ สป. งดได้ 2 เดือน ตามโครงการ เท่านั้น)

อ่านรายละเอียดที่นี่>>โครงการพิเศษช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์ COVID 19
อ่านรายละเอียดที่นี่>>ของดส่งเงินต้น ในโครงการพิเศษ
อ่านรายละเอียดที่นี่>>คำร้องขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน